info bbsf kalender competities formulieren
thuis
statuten
rio
sportreglement
ball cleaners
 
 
 

STATUTEN - in pdf

De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel  1 - Naam
De vereniging draagt de naam “Belgische Bowlingsport Federatie – Fédération Sportive Belge de Bowling” en vice-versa; of afgekort BBSF – FSBB.

Artikel  2 - Zetel
De  vzw – BBSF is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; met als adres :
Kolonel Bourgstraat 123-125/16 - 1140 Evere.
De Raad van Bestuur is bevoegd om het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel  3 - Doel
De vzw – BBSF heeft tot doel de organisatie en de promotie van de bowlingsport in België in al haar verschillende vormen. 
Binnen de vzw – BBSF zijn er twee vzw’s actief die, binnen de bevoegdheden die hen zijn toevertrouwd, een autonoom beleid voeren:

De vzw – BBSF zal de bowlingsport bij de nationale en internationale instanties en bij de Internationale Bowlingfederaties (FIQ – Bowling World– ETBF) vertegenwoordigen.

De vzw - BBSF coördineert de nationale en internationale werkzaamheden van de twee vzw’s (Bowling Vlaanderen en FSBF) in de nationale en internationale organisaties.

De vzw - BBSF kan alle middelen aanwenden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van dit doel bijdragen.

De vzw - BBSF kan tot uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen.

In het kader van het realiseren van het maatschappelijk doel kan de  vzw - BBSF  zelfs daden van koophandel stellen.

Artikel  4 - Duur
De vzw - BBSF is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel  5 - Taal
De werktalen van de  vzw -  BBSF zijn het Nederlands en het Frans. 
Ieder lid mag zich uitdrukken in de taal van zijn gemeenschap.

Artikel  6
De vzw - BBSF ontzegt zich iedere bespreking of inmenging betreffende kwesties van politieke of godsdienstige aard.


TITEL II : LEDEN

Artikel  7 : Werkende leden

Artikel  8 : Ereleden en leden van verdienste
De Algemene Vergadering kan ereleden en leden van verdienste benoemen.
Zij zijn geen lid van de Algemene Vergadering en hebben bijgevolg ook geen stemrecht.

TITEL III: ALGEMENE VERGADERING

Artikel  9 : Samenstelling Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering is samengesteld uit: 

Artikel  10

Artikel  11 : Bevoegdheden
Naast de bevoegdheden die bij deze statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend, is de Algemene Vergadering uitsluitend bevoegd voor :

Deze statuten kunnen enkel gewijzigd worden met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

Artikel  12
De Algemene Vergadering wordt door de Raad van Bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vzw - BBSF dit vereist.
Zij moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het begonnen jaar.

Buitengewone Algemene Vergaderingen moeten bijeengeroepen worden, hetzij op verzoek van de meerderheid van stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur, hetzij op verzoek van 1/5 van de werkende leden.

Alle werkende leden worden per gewone brief of per e-mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering, minimum 8 dagen voor het tijdstip waarop de Algemene Vergadering zal plaatsvinden. De uitnodiging wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.  Ze vermeldt dag, plaats en uur.

De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. De agenda van de Algemene Vergadering wordt minstens 28 kalenderdagen vóór de datum van de vergadering op de website van de BBSF gepubliceerd. In geval van hoogdringendheid wordt dit aantal dagen bepaald op 8.
Elk voorstel, ondertekend door minimum 1/5 van de werkende leden wordt eveneens op de agenda geplaatst.

De voorstellen om de statuten te wijzigen dienen voor 31 december van het jaar voorafgaand aan de  Algemene Vergadering te worden verstuurd naar de vzw – BBSF.

Artikel  13
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen wordt de  procedure gevolgd voorzien in het Reglement van Inwendige Orde.

In geval van uitsluiting van een lid, van wijziging van de statuten of van ontbinding van de  vzw - BBSF wordt de volgende procedure gevolgd.  De aanwezigheid van 2/3 van de werkende leden van
elke vzw is vereist.  Deze beslissingen worden genomen met een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden.

Artikel  14
Van elke Algemene Vergadering worden notulen, in de vorm van een proces-verbaal, opgemaakt die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris-generaal (of de verslaggever).
Zij worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.

Werkende leden hebben het recht om inzage van de notulen op de zetel van de VZW te vragen van de Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur en alle beslissingen over personen die een mandaat hebben, alsook het register der leden en alle boekhoudkundige stukken.

Iedereen kan kosteloos kennis nemen en/of tegen betaling een afschrift verkrijgen van alle stukken die neergelegd zijn op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Behoudens schriftelijke opmerkingen aan de Raad van Bestuur binnen een periode van 10 kalenderdagen na publicatie op de website, wordt het proces-verbaal van kracht de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 15
De beslissingen worden onder de vorm van een proces-verbaal opgesteld.

Artikel  16
De eerste voorzitter van de vzw - BBSF wordt verkozen door de Algemene Vergadering tussen de voorzitters van de Bowling Vlaanderen en de FSBF, de andere voorzitter wordt secretaris-generaal.
De eerste termijn van twee jaar vangt aan per 01 januari 2014.
Na twee jaar worden de functies gewisseld per 01 januari.

TITEL IV: RAAD VAN BESTUUR

Artikel  17
De vzw - BBSF wordt vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur bestaande uit vier personen.
De Raad van Bestuur wordt als volgt samengesteld:

Zij worden bijgestaan door een paritair samengesteld uitvoerend comité waarvan de samenstelling bepaald is in het RIO.

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit.

De bestuurders oefenen hun mandaat uit als een college. Er worden beslissingen getroffen bij gewone meerderheid.  Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Benoeming, ontslag, aftreding en afzetting van een bestuurder worden binnen de wettelijk voorziene termijn neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, waarna ze binnen de dertig dagen na neerlegging gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Artikel  18
De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de in functie zijnde voorzitter van de BBSF.

Artikel  19
De voorzitter of de secretaris-generaal roept de Raad van Bestuur samen. De voorzitter  zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten  door  de  secretaris-generaal en in geval van hun afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt in de vorm van een  proces-verbaal , dat ondertekend wordt door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de secretaris-generaal (of de verslaggever). Zij worden opgenomen in een daartoe bestemd register. De uittreksels waarover dient beraadslaagd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal.

De werkende leden kunnen op de zetel van de vzw - BBSF inzage nemen van de notulen en de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De notulen worden gepubliceerd op de website van de BBSF.

Artikel  20
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de  vzw - BBSF en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het uitvoeren van alle handels - en bankverrichtingen, het opheffen van hypotheken.

Ten aanzien van derden is de  vzw - BBSF slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, zijn ten aanzien van derden niet verplicht zich, van enig besluit of van enige machtiging, te rechtvaardigen.

De Raad van Bestuur kan, voor bepaalde handelingen, taken en daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, aan één of meerdere bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid van de  vzw - BBSF.

TITEL V :DE BALANS EN DE BEGROTING

 Artikel  21
Het boekjaar van de  vzw - BBSF loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur bereidt de rekeningen en begrotingen voor. Zij worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Voor de vereiste formaliteiten  betreffende de rekeningen en begroting worden de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, aangepast door de wet van 2 mei 2002, toegepast.

TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel  22
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding van de  vzw - BBSF  besluiten op de wijze zoals bepaald is in de wet van 27 juni 1921, aangepast door de wet van 2 mei 2002.

Artikel  23
In geval van ontbinding der vereniging benoemt de Algemene Vergadering 2 vereffenaars.
Zij bepaalt hun bevoegdheden.

Het netto actief van de vereniging zal in gelijke delen verdeeld worden tussen de vzw - Bowling Vlaanderen en de vzw -  FSBF.

ALGEMENE BEPALING

Artikel  24
Al wat niet uitdrukkelijk in de statuten is bepaald, wordt geregeld door het Reglement van Inwendige Orde of, bij ontstentenis, door analogie volgens de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen zonder winstoogmerk, aangepast door de wet van 2 mei 2002.